Dezorientacja oszczędzających coraz większa. Gdzie popłynie ponad 400 mld?

      
    
Niezależnie o finansach / 2017-06-30 / autorzy: Maciej Rogala

Polacy oszczędzają coraz więcej i coraz więcej pieniędzy trzymają na rachunkach bieżących. To świadczy o tym, że nie wiemy, co zrobić z oszczędnościami. Taki stan trwa już od roku.

Według obliczeń firmy Analizy Online na koniec I kwartału 2017 roku Polacy posiadali w bankach i innych instytucjach finansowych 1 315 mld zł. Oznacza to wzrost o 2,8% w okresie trzech miesięcy oraz o ponad 10% w porównaniu z końcem marca 2016 roku. Ten wynik jest niższy od tempa wzrostu oszczędności w IV kwartale 2016 (+4,2%), ale zdecydowanie wyższy od wyniku w trzecim (1,9%) oraz w drugim kwartale (0,9%) 2016 roku.

Wzrost oszczędności w OFE, funduszach inwestycyjnych oraz w akcjach wynikał w głównej mierze z doskonałej koniunktury panującej w pierwszym kwartale na GPW. W tym okresie indeks WIG zyskał 11,9%, akcje w posiadaniu oszczędzających wzrosły o ponad 10%, w otwartych funduszach emerytalnych o 9,3%, a w funduszach inwestycyjnych o 5,8%.

Wzrost inflacji do poziomu 2% i utrzymanie stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie nie powstrzymało Polaków przed deponowaniem pieniędzy w bankach. Wartość aktywów trzymanych w bankach i SKOK-ach wzrosła jedynie o 8,8 mld zł (do 733 mld zł), co jest wynikiem znacznie gorszym w porównaniu z poprzednim kwartałem (wzrost o 26 mld zł).

O wiele ciekawsze jest porównanie aktywów zdeponowanych na lokatach i depozytach terminowych z wartością środków trzymanych na rachunkach bieżących. Aktywa znajdujące się na ROR-ach wzrosły o ponad 13 mld zł (do 415 mld), natomiast zdeponowane na lokatach terminowych spadły w okresie trzech miesięcy o 4,6 mld zł (do 318 mld).

Utrzymuje się, a nawet pogłębia tendencja odchodzenia Polaków od depozytów bankowych, zapoczątkowana w ubiegłym roku. Chociaż w IV kwartale wartość aktywów na lokatach wzrosła o 2,5 mld zł (w komentarzu do wyników za IV kwartał podkreślałem, że może to być jednostkowy wzrost), to jednak zarówno w trzecim, jak i w drugim kwartale 2016 roku aktywa spadły odpowiednio o 3 i o 2,4 mld zł.

Przyrost aktywów zdeponowanych na ROR-ach (o ponad 13 mld) był niższy niż w IV kwartale (23,6 mld), ale wyższy niż w III kwartale 2016 roku (o 7,4 mld zł).

Obserwując ostatnie 12 miesięcy można wysnuć wniosek, że rośnie dezorientacja Polaków związana z pytaniem, w jaki sposób lokować oszczędności. Czy nadal w banku, na tradycyjnej lokacie, czy może zacząć inwestować oszczędności w poszukiwaniu wyższych stóp zwrotu? Z jednej strony widać, że coraz mniej Polaków korzysta z depozytów bankowych, co wystąpiło po raz pierwszy w II kwartale ubiegłego roku, jednak większość z nas wciąż nie wie, na jaką formę inwestycji się zdecydować.

Jak widzimy niemal jedną trzecią aktywów (415 mld z 1 315 mld) Polacy trzymają na ROR-ach, a więc realnie tracą setki milionów miesięcznie w przeliczeniu na siłę nabywczą swoich oszczędności. Dlaczego? Bo wciąż strach przed inwestowaniem, a także niewiedza stanowią bardzo duży opór przed podejmowaniem racjonalnych, nastawionych na osiągnięcie konkretnego celu, decyzji inwestycyjnych.

Te ponad czterysta miliardów czekają na decyzję, czekają na nie fundusze inwestycyjne, a przede wszystkim plany emerytalne w postaci IKE i IKZE, gdzie oprócz wyższych stóp zwrotu oszczędzający otrzymają zachęty i ulgi podatkowe.

Ten moment nadejdzie, pytanie tylko kiedy?


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.