Fundusz pieniężny, akcji lub obligacji – rodzaje funduszy inwestycyjnych

      
    
Komentarze / 2017-02-08 / autorzy: Generali Investments

Wybierając najlepszy fundusz inwestycyjny, należy wziąć pod uwagę termin inwestycji oraz ryzyko. Specjaliści mogą doradzić, jak dopasować ofertę dla siebie. Można skorzystać ze stworzonych profili lub samodzielnie dobierać subfundusze.

Pieniędzmi funduszu zarządza towarzystwo funduszy inwestycyjnych. W Union Investment decyzje inwestycyjne podejmowane są przez specjalistów finansowych – doradców inwestycyjnych z licencją Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Trzy podstawowe typu funduszy inwestycyjnych to fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte – wszystkie te typy dostępne są dla naszych klientów.

 

Fundusze inwestycyjne otwarte i zamknięte

 

Fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są dostępne dla nieograniczonej liczby uczestników, ponieważ mają nielimitowane jednostki uczestnictwa. Cechą FIO jest, że są one zobowiązane do odkupienia jednostek uczestnictwa od uczestnika na każde jego żądanie. Jednostki uczestnictwa w FIO są wyceniane codziennie. Nie można ich odstąpić ani sprzedać innej osobie, ale są dziedziczone.

Szczególną formą funduszu otwartego są specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte (SFIO). To fundusze otwarte, ale ograniczające krąg uczestników poprzez stawiane im wymagania. Zainteresowanie budzą przeważnie wśród osób nastawionych na inwestycje długoterminowe, np. mogą być narzędziem Indywidualnego Konta Emerytalnego czy Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego lub Pracowniczego Programu Emerytalnego.

Fundusze inwestycyjne zamknięte mają ograniczoną liczbę certyfikatów inwestycyjnych – papierów wartościowych (odpowiedników jednostek uczestnictwa w funduszach otwartych). Ich ilość może zwiększać się tylko w przypadku nowych emisji lub okresowego odkupu od uczestników. Certyfikaty inwestycyjne można odsprzedać jedynie w określonym czasie, np. raz na kwartał. Papiery wartościowe wyceniane są rzadziej niż jednostki uczestnictwa w funduszach otwartych.

 

Rodzaje funduszy inwestycyjnych ze względu na aktywa

 

W podziale funduszy inwestycyjnych z uwagi na rodzaj aktywów wyróżnia się cztery typy. Każdy z nich charakteryzuje się innym poziomem ryzyka. Są to:

  • fundusze pieniężne – środki lokowane są na krótki czas w bony pieniężne i skarbowe oraz bankowe papiery wartościowe takie jak certyfikaty depozytowe czy bony oszczędnościowe, a także w lokaty bankowe i krótkoterminowe weksle komercyjne; są obarczone małym ryzykiem;
  • fundusze obligacyjne – to inwestycje średnio- i długoterminowe, środki lokowane są w obligacje skarbowe, komunalne i korporacyjne; to fundusze o małym poziomie ryzyka;
  • fundusze mieszane – część środków inwestowana jest w bezpieczne i zwykle stateczne obligacje i inne bezpieczne fundusze, a część w bardziej dynamiczne akcje; proporcje między inwestycjami można dostosować, wybierając jeden z profili lub dobierając subfundusze samodzielnie;
  • fundusze akcyjne – środki inwestowane są w akcje; to wariant o największym poziomie ryzyka, ale też z największymi potencjalnymi zyskami.

W Union Investment oferujemy wybór profili inwestycyjnych opartych na różnych połączeniach wymienionych typów funduszy inwestycyjnych. Dzięki temu Klient może dostosować poziom ryzyka i czas inwestycji indywidualnie, by czerpać jak największe korzyści.