Ogłoszenie o likwidacji subfunduszu UniBessa wydzielonego w UniFundusze SFIO

      
    
Ogłoszenia / 2016-04-12 / autorzy: Generali Investments

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu UniBessa w UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, informuje o podjęciu przez Towarzystwo uchwały w sprawie likwidacji subfunduszu UniBessa. Przesłanką do likwidacji subfunduszu UniBessa jest zgodnie z art. 165 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz art. 38 ust. 2 Statutu UniFundusze SFIO, fakt, że Wartość Aktywów Netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Dniem rozpoczęcia likwidacji jest 19 kwiecień 2016 roku.

Likwidator określi wysokość wypłat uczestników po:

  • Zbyciu aktywów subfunduszu UniBessa,
  • Ściągnięciu wierzytelności Funduszy, których wierzytelności są Likwidatorowi znane i są bezsporne,
  • Złożeniu do depozytu sądowego kwot pieniężnych odpowiadających wielkości roszczeń zgłoszonych wobec subfunduszu UniBessa, których subfundusz UniBessa nie uznaje, co do przedmiotu lub wysokości.

Wypłaty środków pieniężnych będą dokonywane uczestnikom subfunduszu UniBessa w kwotach ustalonych przez Likwidatora proporcjonalnie do liczby jednostek uczestnictwa w subfunduszu UniBessa i posiadanych przez uczestników subfunduszu UniBessa. Wypłaty zostaną dokonane poprzez przelew na rachunki bankowe uczestników subfunduszu, wskazane w danych uczestnika lub – w przypadku braku wskazania rachunku bankowego – przekazem pocztowym na adres zarejestrowany w Rejestrze Uczestników. Jeśli wypłaty środków pieniężnych dla uczestników subfunduszu UniBessa zostaną nieodebrane, Likwidator przekaże je do depozytu sądowego.

Planowany termin zakończenia likwidacji to 15 maja 2016 r.