Ogłoszenie o rozpoczęciu likwidacji UniBessa

      
    
Ogłoszenia / 2016-04-20 / autorzy: Generali Investments

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-633), przy ulicy Polnej 11, wpisany do Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 50329, o kapitale zakładowym 21 687 900,00 PLN, opłaconym w całości, NIP 527-10-24-937, będąca likwidatorem (dalej: „Likwidator”) subfunduszu UniBessa w UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, działając na podstawie art. 38 ust. 7 pkt 4 Statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, niniejszym informuje o otwarciu likwidacji subfunduszu UniBessa.

Zaistniałą przesłanką rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu jest podjęcie przez Zarząd Union Investment TFI S.A. uchwały o likwidacji Subfuduszu z uwagi na fakt, że Wartość Aktywów Netto utrzymywała się poniżej kwoty 50 000 000 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Otwarcie likwidacji Subfunduszu nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2016 roku, a planowaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 15 maja 2016 roku. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sadu rejestrowego o wykreślenie Subfunduszu z rejestru funduszy inwestycyjnych.

Niniejszym wzywa się Wierzycieli, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi udokumentowanych roszczeń w formie pisemnej w terminie jednego tygodnia od daty dokonania niniejszego ogłoszenia o otwarciu likwidacji Subunfuszu, na poniższy adres:

Union Investment TFI S.A.

ul. Polna 11

00-633 Warszawa

Jeżeli wierzyciele nie zgłoszą roszczeń w terminie 5 dni od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, to jest do dnia 25 kwietnia 2016 roku, wypłaty Uczestnikom Subfunduszu posiadającym jednostki uczestnictwa Subfunduszu zostaną dokonane w oparciu o dane znane Likwidatorowi.

Wysokość wypłat dla Uczestników Subfunduszu posiadających jednostki uczestnictwa Subfunduszu zostanie ustalona proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa Subfunduszu, w oparciu o wartość środków pieniężnych pozostałych po: zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z jednostek uczestnictwa  Subunduszu. Wartość wypłat dla Uczestników Subfunduszu posiadających jednostki uczestnictwa Subfunduszu zostanie określona nie później niż 26 kwietnia 2016 r.