Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów - SGB Dłużny (UniFundusze SFIO)

      
    
Ogłoszenia / 2016-03-16 / autorzy: Generali Investments

Ogłoszenie o rozpoczęciu przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu SGB Dłużny wydzielonego w UniFundusze Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym

Działając w imieniu Union Investment Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Towarzystwo”), na podstawie art. 9a ust. 5 statutu UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (dalej: „Fundusz”), niniejszym ogłaszamy o rozpoczęciu zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu SGB Dłużny wydzielonego w ramach Funduszu (dalej „Subfundusz”).

 1. Termin rozpoczęcia zapisów:

Przyjmowanie zapisów na jednostki uczestnictwa Subfunduszu rozpocznie się w dniu 16 marca 2016 r.

 2. Podmioty uprawnione do składania zapisów:

Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu są: osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lub osoby fizyczne.

 3. Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu:

Cena jednostki uczestnictwa Subfunduszu wynosi 1 000,00 zł.

 4. Sposób dokonania zapisów, miejsca przyjmowania zapisów:

Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem powinna złożyć wypełniony w dwóch egzemplarzach formularz zapisu na jednostki uczestnictwa. Złożenie formularzy zapisu na jednostki uczestnictwa możliwe jest jedynie w siedzibie Towarzystwa przy ul. Polnej 11 w Warszawie.

 5. Sposób dokonania wpłat na pokrycie zapisu:

Osoba zapisująca się na jednostki uczestnictwa Subfunduszu, zobowiązana jest dokonać wpłaty do Subfunduszu, na wydzielony rachunek bankowy prowadzony przez Depozytariusza (Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna) wskazany przez Towarzystwo.

6. Skutki prawne złożenia zapisu

Zapis na jednostki uczestnictwa jest nieodwołalny i bezwarunkowy, nie może być także złożony z zastrzeżeniem terminu. Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na jednostki uczestnictwa ponosi osoba dokonująca zapisów.

7. Termin zakończenia zapisów

Przyjmowanie zapisów zakończy się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia rozpoczęcia zapisów, tj. w dniu 16 maja 2016 roku.

Decyzją Zarządu Towarzystwo może postanowić o wcześniejszym zakończeniu przyjmowania zapisów, jeżeli zostaną dokonane wpłaty w wysokości wymaganej przez statut Funduszu, tj. nie niższej niż 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych). O zakończeniu przyjmowania zapisów Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa www.union-investment.pl.

8. Przydział Jednostek Uczestnictwa

W terminie 7 dni od dnia zakończenia przyjmowania zapisów na jednostki uczestnictwa związane z Subfunduszem, Towarzystwo przydziela jednostki uczestnictwa.

Nieprzydzielenie jednostek uczestnictwa związanych z Subfunduszem może być spowodowane:

1) nieważnością zapisu na jednostki uczestnictwa, w przypadku gdy:

a) nie została dokonania wpłata w pełnej wysokości w terminie składania zapisów;

b) został niewłaściwie wypełniony formularz zapisu przez osobę dokonująca wpłaty na jednostki uczestnictwa;

2) niezebraniem przez Subfundusz wpłat w wysokości określonej w pkt 7 powyżej.

9. Skutki niezebrania wpłat do Subfunduszy

W przypadku niezebrania wpłat do Subfunduszu w wymaganej statutem Funduszu wskazanej powyżej wysokości, Towarzystwo rozpocznie dokonywanie zwrotu wpłat wraz z wartością otrzymanych pożytków i odsetkami naliczonymi przez Depozytariusza za okres od dnia wpłaty na rachunek prowadzony przez Depozytariusza do dnia wystąpienia jednej z przesłanek nieprzydzielenia jednostek uczestnictwa określonych w pkt 8 powyżej oraz pobrane opłaty manipulacyjne.

O niedojściu do skutku utworzenia Subfunduszu Towarzystwo powiadomi w drodze ogłoszenia na stronie internetowej Towarzystwa http://www.union-investment.pl.