Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu UniSystem FIZ w likwidacji

      
    
Ogłoszenia / 2016-05-09 / autorzy: Generali Investments

Ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Inwestorów Funduszu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji

Deutsche Bank Polska S.A.  -  działając, jako likwidator funduszu UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 2 czerwca 2016 r. Zgromadzenia Inwestorów Funduszu z następującym porządkiem obrad: 

  1. Otwarcie Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, 
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Inwestorów Funduszu, 
  3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia Inwestorów i jego zdolności do podejmowania uchwał, 
  4. Przekazaniu Zgromadzeniu Inwestorów kopii sprawozdania finansowego Funduszu oraz jednostkowego sprawozdania subfunduszu UniSystem1 na otwarcie likwidacji tj na dzień 1 kwietnia 2016.
  5. Zamknięcie Zgromadzenia. 

Zgromadzenie Inwestorów odbędzie się w dniu 2 czerwca 2016 r. w siedzibie Likwidatora, Warszawa Al. Armii Ludowej 26, o godz. 12.00. 

Uprawnionymi do udziału w Zgromadzeniu Inwestorów są Uczestnicy Funduszu, którzy nie później niż na 7 (siedem) dni przed dniem odbycia Zgromadzenia złożą w siedzibie Deutsche Bank Polska S.A.  świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 9 i 10 ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005, nr 185, poz. 1538 z późn. zm.), potwierdzające posiadanie certyfikatów inwestycyjnych UniSystem FIZ.