TFI zdominowały rynek PPE. Czy podobnie będzie z PPK?

      
    
Niezależnie o finansach / 2018-12-19 / autorzy: Maciej Rogala

W 2018 roku aż 192 pracodawców zdecydowało się na utworzenie Pracowniczego Programu Emerytalnego i 96% z nich wybrało TFI jako podmiot zarządzający. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają szansę zdominować również rynek PPK, choć nie aż w tak dużym stopniu.

Od momentu ogłoszenia w połowie 2016 roku planów powołania obowiązkowej alternatywy dla PPE: Pracowniczych Planów kapitałowych, znacznie wzrosło zainteresowanie tworzeniem PPE ze strony pracodawców. O ile w 2016 roku powstało 23 programów, to już w 2017 roku ta liczba wzrosła ponad dwukrotnie, do 48. Prawdziwy boom wystąpił w roku bieżącym. Do dnia 18 stycznia KNF wpisała do rejestru aż 192 nowe programy.  W 2018 roku nie powstał żaden PPE w formie pracowniczego funduszu emerytalnego ani zarządzania zagranicznego. Ubezpieczyciele zostali wybrani przez 8 pracodawców. Oznacza to, że aż 184 Pracownicze Programy Emerytalne (96%) powstały we współpracy z TFI.

Co jest głównym powodem tak dużej dominacji towarzystw na rynku PPE? TFI są wyspecjalizowanymi podmiotami w długoterminowym pomnażaniu aktywów na rynkach kapitałowych. Są najlepiej dostosowaną formą pod względem obowiązujących rozwiązań prawnych. Duże znaczenie ma bardzo szeroki wybór opcji inwestycyjnych dla pracowników.

Rynek PPK może okazać się trudniejszy dla TFI. Wynika to przede wszystkim z pewnej standaryzacji ofert. Jedynymi opcjami inwestycyjnymi oferowanymi pracownikom uczestniczącym w PPK będą fundusze zdefiniowanej daty skierowane do osób w różnym wieku, które automatycznie zmieniają strukturę aktywów (ograniczają poziom ryzyka inwestycyjnego) wraz ze zbliżaniem się funduszu do jego zdefiniowanej daty, która pokrywa z ukończeniem przez jego uczestników 60 lat. W związku z tym oferty PPK poszczególnych instytucji finansowych będą bardzo zbliżone.

Co więcej, ustawa o PPK wprowadza szczegółowe regulacje dotyczące składu części udziałowej i części dłużnej aktywów funduszu zdefiniowanej daty. Przykładowo część udziałowa musi być inwestowana w co najmniej 40 procentach w akcje wchodzące w skład indeksu WIG 20, nie więcej niż 20% w spółki z mWIG40 i nie więcej niż 10% w akcje pozostałych przedsiębiorstw notowanych na GPW. Nie mniej niż 20% części udziałowej będzie musiał być inwestowana na rynkach zagranicznych (w krajach OECD). Zróżnicowanie w osiąganych stopach zwrotu będzie więc niższe w porównaniu do rynku PPE.

Jednak najważniejsza różnica między PPE a PPK wynika z obowiązkowości utworzenia Pracowniczego Planu Kapitałowego nałożonego na niemal wszystkich pracodawców. Na początku nowym obowiązkiem zostaną objęci najwięksi pracodawcy (od 1 lipca 2019 roku na podmioty zatrudniające co najmniej 250 pracowników) i stopniowo, do stycznia 2021 roku, obejmie pozostałe grupy pracodawców. W przypadku najmniejszych pracodawców, zatrudniających do 20-30 osób, może obowiązywać zasada: kto pierwszy dotrze z ofertą do pracodawcy, ten wygra.  

Dlatego można oczekiwać, że TFI, jako forma prawna najlepiej przygotowana do pełnienia funkcji podmiotu zarządzającego w długoterminowym planie inwestycyjnym, zdominuje rynek PPK w grupie największych pracodawców. Natomiast wśród małych i średnich przedsiębiorstw udział TFI w rynku będzie prawdopodobnie niższy, ponieważ zakłady ubezpieczeniowe będą mogły skorzystać z tego, że współpracują z pracodawcami przy obsłudze ubezpieczeń.


Maciej Rogala - doświadczony konsultant i szkoleniowiec, specjalizujący się w funduszach inwestycyjnych i dobrowolnych planach emerytalnych. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową EDINEM – Edukacja Inwestycyjna i Emerytalna. Jest autorem czterech książek, w tym trzech poradników inwestycyjnych: Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste (2006 rok), Rozważny inwestor. Daj sobie radę (2010 rok) oraz III filar Twojej Emerytury. Przygotuj dobry plan na lepszą przyszłość (listopad 2011). 

Niniejszy materiał jest opinią eksperta i odzwierciedla jego osobiste poglądy.
Spółka nie ponosi odpowiedzialności za trafność oraz kompletność przekazywanych przez eksperta informacji.
Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nie należy interpretować ich jako opinii lub stanowiska Union Investment TFI S.A.