Wyniki wyszukiwania

Generali Akcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za „małe i średnie spółki” uważa się spółki, których akcje są dopuszczone do obrotu. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-akcje-malych-i-srednich-spolek
Generali Akcje: Turcja Subfundusz inwestuje środki przede wszystkim w akcje emitentów z Turcji oraz w warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-akcje-turcja
Generali Akcje Wzrostu Subfundusz Generali Akcje Wzrostu inwestuje przede wszystkim w Akcje spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Lokaty w Akcje są dokonywane na podstawie analizy. https://generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/generali-akcje-wzrostu