Powrót z wakacji - powrót do inwestycji.

      
    
Powrót z wakacji - powrót do inwestycji.
Aktualności / 2021-09-17 / autorzy: Krzysztof Orlik

Koncepcja portfeli modelowych

Chociaż w czasie wakacji na rynkach finansowych sporo się działo i wielu inwestorów zdążyło zarobić (a czasem stracić) na różnych rodzajach aktywów, to jednak tradycyjnie we wrześniu ruch w inwestycjach się wzmaga. W takich momentach zawsze pojawia się pytanie – w co właśnie teraz zainwestować? W wyborze sposobu inwestowania pomóc mogą portfele modelowe, które w Generali Investments TFI opracowaliśmy dla klientów indywidualnych. Są one dostępne na naszej stronie internetowej i regularnie aktualizowane. W zależności od typu inwestora i poziomu ryzyka, które akceptuje, prezentują one przykładowe możliwości inwestycyjne. Warto przyjrzeć się nieco bliżej niektórym subfunduszom wchodzącym w skład tych portfeli.

Fundusze dłużne przy wysokiej inflacji - na co zwrócić uwagę?

U większości inwestorów, niezależnie od wrażliwości na ryzyko, dużą część portfela stanowią fundusze dłużne – i to niezależnie od aktualnej sytuacji rynkowej. Tymczasem warto spojrzeć na otoczenie ekonomiczne. Obecnie mamy w Polsce do czynienia z wysoką inflacją, która pod koniec roku według naszych prognoz może przekroczyć 6%. Rada Polityki Pieniężnej od dłuższego czasu powstrzymuje się od standardowych w takiej sytuacji podwyżek stóp procentowych, wbrew tendencjom jakie widzimy w krajach sąsiadujących – w ostatnich tygodniach cykl podwyżek stóp rozpoczęły banki centralne Czech i Węgier. W końcu jednak podwyżki powinny nastąpić również w Polsce. W takiej sytuacji fundusze obligacyjne inwestujące w obligacje o dłuższym okresie zapadalności narażone są na okresowo większe wahania. Dlatego dla inwestorów, którzy chcieliby ograniczyć to ryzyko, bardziej odpowiednie będą fundusze oparte na obligacjach krótkoterminowych, a zwłaszcza te inwestujące w papiery wartościowe o tzw. zmiennym kuponie. Obligacje takie wypłacają kupon, który oparty jest na formule WIBOR 6M plus kupon (odsetki) i wraz ze wzrostem WIBOR-u (po podwyżkach stóp nieuniknionym), to właśnie ich ceny najszybciej wzrosną.

W naszej ofercie warto zwrócić uwagę na Generali Korona Dochodowy (GKD) oraz Generali Profit Plus. GKD już od kilku miesięcy uzbrojony jest przede wszystkim w obligacje skarbowe zmiennokuponowe oraz (tradycyjnie około w połowie) w obligacje korporacyjne, które też są skonstruowane na zasadzie zmiennokuponowej. Do tego drugą największą pozycją w portfelu (ponad 6,4% w sierpniu jest obligacja typu IZ – indeksowana inflacją), która właśnie teraz przy rosnącej inflacji zarabia najlepiej. Stopa zwrotu od początku roku na 15 września dla GKD wynosi 0,89%, a roczna 2,26%, natomiast w ciągu 5 lat można było zarobić 15,54%.

Generali Profit Plus to z kolei rozwiązanie oparte na obligacjach emitowanych przez przedsiębiorstwa – ich cechą jest wyższy kupon i większy potencjał zysku, ale też większe ryzyko w porównaniu z obligacjami skarbowymi. Jednak w obecnej sytuacji gospodarczej przy szybkim wzroście gospodarczym będącym efektem popandemicznego odbicia obserwowanego prawie na całym świecie, to ryzyko jest do zaakceptowania dla wielu klientów – emitenci obligacji nie mają problemów z ich spłatą, za to jest wielu chętnych do ich kupowania. Fundusze tego typu są przeznaczone dla inwestorów o niskiej akceptacji ryzyka (poziom 2 w 7-stopniowej skali SRRI), dlatego właśnie analiza i ocena ryzyka obligacji korporacyjnych ma dla nas kluczowe znaczenie. Obligacje korporacyjne w naszych portfelach mają w większości ratingi inwestycyjne, a ryzyko na bieżąco analizuje niezależna od zespołu zarządzających komórka ryzyka kredytowego. Generali Profit Plus od początku roku zarobił 1,58%, za 12 miesięcy 2,55%, a w ciągu pięciu lat 10,33%.

  


Wykres roczny Generali Korona Dochodowy i Generali Profit Plus z dnia 15.09.2021; www.generali-investments.pl

Obydwa opisywane fundusze mają wiodące w swoich kategoriach wyniki inwestycyjne i wyraźnie wygrywają z depozytami bankowymi. Jednak, aby mieć szansę wygrać z inflacją, trzeba sięgnąć do funduszy akcyjnych.

Indeksy giełdowe biją rekordy

Pomimo trwającej na giełdach od ponad roku fali wzrostów i obaw o to, czy akcje nie są już zbyt drogie, wiele wskazuje na to, że pozytywny trend może trwać dalej. Generali Investments ma obecnie neutralne podejście do aktywów ryzykownych, co oznacza, że tego typu aktywa w ciągu najbliższego roku mają szansę zarobić średnio pomiędzy 0 a 10%. Oczywiście trzeba pamiętać o ryzyku korekty na rynkach akcji. W ostatnim okresie na giełdach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, regularnie obserwujemy bicie rekordów indeksów giełdowych i wielu inwestorów oczekuje korekty w najbliższym czasie. Obserwując tempo wzrostu gospodarczego w USA (6,6% r/r za II kwartał), stały skup obligacji przez FED oraz brak zapowiedzi rychłych podwyżek stóp procentowych, wiele przemawia za tym, że dalsze wzrosty mogą utrzymać się także przez kolejne kwartały. Oczywiście, biorąc pod uwagę ryzyko korekty, osoba, która zdecyduje się na taką inwestycję, może rozważyć podzielenie jej na kilka transz w celu uśrednienia ceny zakupu. Chodzi o to, aby nie trafić na chwilową „górkę”, a co za tym idzie w krótkim czasie nie ponieść okresowej straty. Niestety wielu, zwłaszcza mniej doświadczonych, inwestorów, reaguje emocjonalnie – szybko wychodzi w takiej sytuacji z inwestycji i na dłużej zniechęca się do inwestowania. Jeśli inwestor jest przekonany, że pozytywny trend na rynku akcji jest trwały, to powinien przeczekać i pamiętać o zalecanym horyzoncie inwestycyjnym, który w przypadku funduszy akcyjnych najczęściej wynosi 5 lat.

Dlatego wielu ekspertów uważa, że warto dziś inwestować w akcje spółek wzrostowych i technologicznych, zwłaszcza ze Stanów Zjednoczonych. Takie akcje przeważają w portfelu subfunduszu Generali Akcji: Megatrendy (GAM). Fundusz ten inwestuje w akcje spółek korzystających na rozwoju megatrendów, a więc długoterminowych trendów ekonomicznych, społecznych i technologicznych, takich jak na przykład rozwój sztucznej inteligencji czy starzenie się społeczeństwa. GAM bardzo dobrze poradził sobie w pierwszej połowie roku z okresowym pogorszeniem koniunktury giełdowej zwłaszcza na tle podobnych rozwiązań rynkowych i osiągnął od początku roku doskonały wynik 16,04% (36,52% w skali 12M i ok. 65% od połowy grudnia 2019, od kiedy fundusz realizuje w pełni obecną politykę inwestycyjną) i to on może skorzystać na podwójnie dobrej koniunkturze: po pierwsze na spółki amerykańskie i po drugie technologiczne i wzrostowe. Akcje spółek amerykańskich stanowią ponad 80% portfela i są uzupełnione akcjami z Europy Zachodniej.


  


Wykres roczny Generali Akcji:Megatrendy i Generali Akcji Europejskich z dnia 15.09.2021; www.generali-investments.pl

Czy da się połączyć ekologię z inwestowaniem?

Z kolei na rynku europejskim, poza naszym subfunduszem Generali Akcji Europejskich (15,64% YTD i 28,15% za 12M i ok. 23,5% od 11 stycznia 2020, od kiedy w funduszu prowadzona jest obecna polityka inwestycyjna) mamy zupełnie nowe rozwiązanie jakim jest fundusz Generali Akcji Ekologicznych. Jego celem jest inwestowanie w akcje spółek, których produkty aktywnie chronią środowisko – jest w elitarnym gronie kilku zaledwie dostępnych w Polsce funduszy tzw. ciemnozielonych (lub impaktowych), według europejskiej klasyfikacji SFDR – fundusze te działają na rzecz ograniczania emisji dwutlenku węgla dewastującego klimat i wpływającego na efekt cieplarniany na Ziemi. Są to na przykład spółki produkujące energooszczędne materiały budowlane, producenci elektrycznych pociągów i tramwajów, firmy zajmujące się recyklingiem surowców, czy też producenci żywności o pochodzeniu roślinnym Subfundusz pojawił się w naszej ofercie niedawno - 1 lipca 2021 r., ale jest odzwierciedleniem (formuła master-feeder) funduszu Sycomore Eco Solutions o ponad pięcioletniej historii. Sycomore AM to francuska firma należąca do Grupy Generali i specjalizująca się w rozwiązaniach ESG. Fundusz, który staramy się możliwie dokładnie odzwierciedlać, zarobił od początku roku do końca sierpnia 16,2 %, a za ostatnie 12 miesięcy aż 39,3% oraz 76,8% w ciągu ostatnich 5 lat.

Jeden fundusz, różne rodzaje aktywów

Dla inwestorów, którzy nie chcą regularnie śledzić notowań i trendów lub inwestują mniejsze środki, wygodnym rozwiązaniem mogą być fundusze mieszane. Generali Stabilny Wzrost (przeciętnie 30% akcji i 70% obligacji) lub nieco agresywniejszy Generali Korona Zrównoważony (średnio akcje i obligacje po 50%) zarobiły odpowiednio od początku roku 5,73% i 10,45%, a rocznie 11,06% i 18,34% oraz 29,8% i 35,55% w ciągu 5 lat. Inwestują one głównie w możliwie stabilne polskie obligacje oraz, ostatnio szybko rosnące, polskie akcje.


  Wykres roczny Generali Stabilny Wzrost i Generali Korona Zrównoważony z dnia 15.09.2021; www.generali-investments.pl


Subfundusze te mogą również stanowić element portfela inwestycyjnego o ryzyku umiarkowanym, który powinien gromadzić różne klasy aktywów, a tylko takie podejście daje szanse na wygranie z inflacją przy założonym poziomie ryzyka. Poniżej jako przykład prezentujemy portfel umiarkowany, o którym więcej można przeczytać pod tym linkiem:
https://www.generali-investments.pl/contents/pl/klient-indywidualny/aktualnosci/typy-inwestycyjne.

 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”). Towarzystwo działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW-4073-1\95. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej. Decyzje inwestycyjne dotyczące inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie po zapoznaniu się z Prospektami informacyjnymi funduszy, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad sprzedaży jednostek uczestnictwa funduszy, tabelę opłat manipulacyjnych oraz informacje podatkowe. Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, Informacje dla Klienta AFI, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie www.generali-investments.pl.

Niniejszy materiał zawiera opinię ekspercką. Towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki wynikające bezpośrednio lub pośrednio z użytku treści zawartych w niniejszym materiale.